Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemeenheden

De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere verkoop en op alle prestaties uitgevoerd door Studio B1 BVBA. Zij worden aanzien als formeel en uitdrukkelijk aanvaard door het cliënteel. Zij blijven van kracht, zelfs indien zij in tegenspraak zouden zijn met de algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden van de opdrachtgevers, behalve wanneer de verkoper laatstgenoemde voorwaarden in uitdrukkelijke en schriftelijke bewoordingen zou hebben aanvaard.

Artikel 2: Bestellingen

2.1. Bestellingen zijn bindend voor de opdrachtgever vanaf de ondertekening van de bestelbon of de bevestiging van de offerte. Dit geldt eveneens voor producten en diensten die worden besteld met de optie om te betalen met een aanbetaling gevolgd door afbetaling in termijnen.

2.2. Bijkomende prestaties, diensten, kosten en dergelijke, die niet opgenomen zijn in de oorspronkelijke offertes, bevestigingen en/of bestellingen, zullen afzonderlijk worden aangerekend.

Artikel 3: Facturen

3.1. De facturen zijn binnen de 14 dagen na factuurdatum en zonder korting te betalen op het op de factuur vermelde rekeningnummer.

3.2. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest gevorderd. Deze nalatigheidsinterest wordt berekend op basis van de referentie-interestvoet van de Europese Centrale Bank.

3.3. Bovendien wordt, zonder ingebrekestelling, het openstaande factuurbedrag vermeerderd met 10%, met een minimum van 25 Euro ten titel van schadebeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten en contractuele schade, onverminderd andere relevante invorderingskosten.

3.4. Elk protest van de factuur dient binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur bij aangetekende brief en duidelijk gemotiveerd aan Studio B1 BVBA te worden meegedeeld.

Artikel 4: Geschillen

Zo een minnelijke regeling ingeval van een geschil uitgesloten is, zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd. Het Belgische recht is van toepassing.

Pin It on Pinterest