Copyright © 2022 Touch of Gold (Studio B1 bv)

In het kader van de verkoop op afstand (zonder de simultane fysieke aanwezigheid van de partijen), overeenkomstig de Handelspraktijken Wet van 6 April 2010, heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.

Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door Touch of Gold (Studio B1 bv)

Deze voorwaarden zijn geldig voor alle klanten, leveranciers en derden, die al dan niet verbonden door een voorafgaandelijke overeenkomst, handelen met  Touch of Gold (Studio B1 bv).

De klant ontvangt deze voorwaarden bij de offerte, als bijlage bij de overeenkomst en specifiek voor wat de betalingsmodaliteiten betreft bij de facturen van Touch of Gold (Studio B1 bv) Door ondertekening van de offerte of de overeenkomst of de aanvaarding van de factuur erkent de klant kennis genomen te hebben van en in te stemmen met deze voorwaarden. Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen wordt de toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant uitdrukkelijk van de hand gewezen.

De meest recente versie is terug te vinden op https://touchofgold.be  of op eenvoudig verzoek per post of fax te verkrijgen.

Indien er wijzigingen aangebracht worden, treden die in 30 dagen na bekendmaking ervan op de Touch of Gold (Studio B1 bv)-website en/of aan de klant zelf. Indien een wijziging redelijkerwijze niet aanvaardbaar is, is de klant gerechtigd de overeenkomst te beëindigen – de overeenkomst neemt dan een einde op de 30e dag na verzending van de kennisgeving van de wens tot beëindiging door de klant.

Artikel 2. Offerte en overeenkomst

2.1. De door Touch of Gold (Studio B1 bv) gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen tenzij anders wordt overeengekomen, daarna hebben zij een louter informatieve waarde. Alle prijzen zijn steeds exclusief BTW (tenzij anders vermeld). Prijzen zijn indicatief en kunnen onderhevig zijn aan prijswijzigingen. Indien de aanvaarding van de offerte, zelfs op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Touch of Gold (Studio B1 bv) daaraan niet gebonden.  De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij uitdrukkelijk vermeld in de overeenkomst. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten, en samengestelde prijsopgaves verplichten geenszins Touch of Gold (Studio B1 bv) tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.2. Een overeenkomst komt pas tot stand na ondertekening van een document door de klant of een bevoegde vertegenwoordiger, waarin enerzijds een duidelijke projectomschrijving met gedetailleerde prijsopgave werd opgenomen, alsook specifieke uitvoeringsmodaliteiten en de voorliggende algemene voorwaarden.

Enkel indien de overeenkomst uitdrukkelijk verwijst naar de offerte blijven deze bepalingen geldig. In het andere geval primeren de bepalingen van de overeenkomst.

Artikel 3. Gebruikersvoorwaarden

3.1. Verplichtingen en beperkingen van de klant

De klant zal zich ervan weerhouden de diensten te gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met deze gebruikersvoorwaarden of de algemene voorwaarden.

De klant mag geen processen of handelingen toepassen, waarvan hij redelijkerwijze kan vermoeden dat dit Touch of Gold (Studio B1 bv) en/of klanten van Touch of Gold (Studio B1 bv) hindert of het gebruik van diensten nadelig beïnvloedt.

De klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor ieder gebruik van de geleverde diensten, onder meer de vertrouwelijkheid en het gebruik van zijn toegangscodes, e-mailadressen,…

De klant is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Touch of Gold (Studio B1 bv) niet gerechtigd enige rechten en plichten die voortvloeien uit deze of een andere overeenkomst over te dragen aan derden.

Illegale activiteiten – Het Touch of Gold (Studio B1 bv) netwerk en de gehuurde infrastructuur mogen in geen enkel geval gebruikt worden voor het opslaan of verspreiden van illegale software. Het is ten strengste verboden om illegale software te verdelen via een om het even welke hostingdienst aangeboden door Touch of Gold (Studio B1 bv) Als Touch of Gold (Studio B1 bv) dergelijke praktijken vaststelt, zal het overgaan tot een onmiddellijke stopzetting van de dienstverlening in kwestie. De bevoegde instanties zullen eveneens onmiddellijk op de hoogte gebracht worden.

Auteursrechterlijk beschermd materiaal – Het verspreiden, beschikbaar stellen en aanbieden van auteursrechtelijk beschermd materiaal zoals bijvoorbeeld videobeelden, muziek, teksten, beeldmateriaal,… zonder voorafgaande toestemming van de auteur via de infrastructuur van Touch of Gold (Studio B1 bv), wordt eveneens beschouwd als een illegale activiteit waarbij de zelfde maatregelen worden genomen. In geval de klant materiaal op de door Touch of Gold (Studio B1 bv) ontwikkelde website plaatst of aan Touch of Gold (Studio B1 bv) aanlevert met het doel dit op de website te plaatsen of erin te verwerken, garandeert hij over alle rechten, inclusief reproductierechten, te beschikken van het materiaal (zoals o.a. teksten, vertalingen, documenten, foto’s, video’s, grafische elementen, enz…).

X-rated content – Het aanbieden van seksueel getinte inhoud die verboden wordt door het Belgisch recht zal in geen geval aanvaard worden door Touch of Gold (Studio B1 bv) Bij vaststelling van inbreuk op deze richtlijn zal onmiddellijk overgegaan worden tot het blokkeren van de toegang van de klant tot deze gegevens en verwittiging van de bevoegde instanties.

Dezelfde regeling geldt voor haatdragende, vulgaire, racistisch getinte, etnisch onverantwoorde, discriminerende of ander tot deze noemer behorend materiaal.

Spam – UCE (Unsolicited Commerce Email) – Spamming – het verzenden van massa e-mail via een Touch of Gold (Studio B1 bv) server of een e-mailadres dat beheerd wordt via een Touch of Gold (Studio B1 bv) server is ten strengste verboden.

Klanten zijn eveneens strafbaar als massa e-mails worden verzonden via een externe server maar die links bevatten naar inhoud die beschikbaar gesteld is op Touch of Gold (Studio B1 bv) servers.

Bij vaststelling van activiteiten ingaand tegen deze regels zal de betrokken account onmiddellijk worden afgesloten.

Algemeen verboden activiteiten hebben betrekking op misbruik van de aangeboden infrastructuur zowel ten nadele van Touch of Gold (Studio B1 bv) als van derden. Het is bijgevolg ten strengste verboden om:

 • Gebruik te maken van de Touch of Gold (Studio B1 bv) servers voor de verspreiding van software met als enig doel schade te berokkenen aan derden waaronder virussen, trojan horses, programmeercode met als doel gegevens te wissen of te beschadigen, hardware te beschadigen of vernietigen of meer in het algemeen de aangeboden diensten te beschadigen.
 • Denial-of-service attacks te lanceren op Touch of Gold (Studio B1 bv) servers of gebruik te maken van Touch of Gold (Studio B1 bv) servers voor het lanceren van DoS attacks op andere servers.
 • Software, scripts of andere inhoud aan te bieden die een dermate hoog verbruik van systeembronnen tot gevolg hebben, waaronder bijvoorbeeld CPU gebruik, geheugen gebruik, netwerkbronnen, …

Bij dergelijke vaststelling zal de mogelijkheid aangeboden worden om hetzij te betalen voor bijkomende diensten op basis van de verbruikte diensten, hetzij het verbruik terug te dringen naar aanvaardbare normen of over te schakelen naar een andere hosting dienst. Indien niet ingegaan wordt op één van de aangeboden alternatieven, zal de betrokken hosting account afgesloten worden zonder verdere verwittiging.

Touch of Gold (Studio B1 bv) bepaalt zelf wat valt onder een aanvaardbaar gebruik van serverbronnen.

 • Poortscans te lanceren op Touch of Gold (Studio B1 bv) servers tenzij de expliciete en schriftelijke toestemming daartoe gegeven is door Touch of Gold (Studio B1 bv) zelf, bijvoorbeeld in het kader van een security audit van een server.
 • De diensten te gebruiken om  e-mail adreslijsten aan te leggen met als doel het verzenden van massa e-mails.
 • De diensten te gebruiken om schade te berokkenen aan het imago en de reputatie van Touch of Gold (Studio B1 bv)

Klachten en overtredingen – Klachten of vastgestelde overtredingen van derden kunnen per e-mail gemeld worden. Touch of Gold (Studio B1 bv) zal bij een vaststelling van een overtreding op de hierboven opgesomde onderwerpen de betrokken klant verwittigen en, naargelang de aard van de overtreding, overgaan tot één of meerdere van de volgende acties:

 • De dienstverlening naar de betrokken klant voor onbepaalde tijd stopzetten
 • De dienstverlening naar de betrokken klant definitief beëindigen
 • Additionele kosten en boetes aanrekenen
 • De betreffende inhoud verwijderen
 • Alle nodige stappen zetten om een einde te maken aan het misbruik.

3.2. Specifieke diensten

Voor de hierna vermelde diensten garandeert Touch of Gold (Studio B1 bv) een aanvaardbare beschikbaarheid met inachtneming van het feit dat de aangeboden diensten in een gedeelde omgeving verstrekt worden, waarbij bepaalde handelingen van derden mogelijkerwijs niet onder de controle van Touch of Gold (Studio B1 bv) vallen.

Domeinregistratie – De mogelijkheid van registratie van een domeinnaam wordt bepaald door nationale en internationale regels. Touch of Gold (Studio B1 bv) biedt geen garantie dat de gewenste domeinnaam geregistreerd zal kunnen worden, zelfs indien blijkt dat op het moment van de vraag van de klant de domeinnaam nog beschikbaar is. Voor wat de .be-domeinnamen betreft verklaart de klant zicht uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden voor eindgebruikers vastgelegd door DNS vzw (te raadplegen op de website https://www.dnsbelgium.be/).

Hosting/e-mail/ beveiliging – Touch of Gold (Studio B1 bv) kan niet aansprakelijk gesteld worden voor tijdelijke onbeschikbaarheid of verlies van data gedurende deze tijdelijke onbeschikbaarheid, noch voor schade ten gevolge van acties door derden die deze voorziene beveiliging proberen te omzeilen. Touch of Gold (Studio B1 bv) voorziet een veilige omgeving voor deze diensten, gebruik makend van een firewall en in bepaalde gevallen van SSL of een beveiligde omgeving.

3.3. Eigendomsbepaling

De klant blijft te allen tijde eigenaar van het door hem aangeleverde materiaal (teksten, fotos’s, enz.). Bij beëindiging van de samenwerking wordt dit materiaal (ev. in gewijzigde vorm, indien dit noodzakelijk was voor de realisatie van het project) terug aan de klant bezorgd.

Zodra de laatste betaling gebeurd is, krijgt de klant het eigendomsrecht van al het materiaal dat Touch of Gold (Studio B1 bv) specifiek voor de klant heeft aangemaakt of aangekocht.

Artikel 4. Termijnen en meerwerk

4.1. De door Touch of Gold (Studio B1 bv) opgegeven uitvoeringstermijnen zijn slechts informatief.  Overschrijding van de termijnen geeft geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Wanneer Touch of Gold (Studio B1 bv), wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren, zelfs wanneer de overmacht niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid tot uitvoering leidt, heeft Touch of Gold (Studio B1 bv) het recht om het contract te annuleren door eenvoudige schriftelijke betekening aan de klant van de reden die de uitvoering van het contract verhindert. De klant heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding.

4.2. Meerwerk – Is met de opdrachtgever een vaste prijs overeengekomen dan zal deze vaste prijs slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten van Touch of Gold (Studio B1 bv) Eventuele werkzaamheden en diensten die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht van opdrachtgever door Touch of Gold (Studio B1 bv) worden geleverd, hierna te noemen “meerwerk”, zullen indien en voor zover hiermee meer dan 10% van de overeengekomen vaste prijs is gemoeid, op basis van nacalculatie tegen de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

De navolgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot meerwerk:

 1. uitbreiding of wijziging van analyse, pakket van eisen en wensen of ontwerp, nadat deze door opdrachtgever is goedgekeurd;
 2. eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van opdrachtgever die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet, of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk aan Touch of Gold (Studio B1 bv) kenbaar zijn gemaakt;
 3. gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden, die door Touch of Gold (Studio B1 bv) in redelijkheid niet waren te voorzien dan wel waarop Touch of Gold (Studio B1 bv) weinig of geen invloed kan uitoefenen;
 4. tekortschietende medewerking van opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst.

Afhankelijk van de impact van de gevraagde wijzigingen kan dit leiden tot een herziening van de overeenkomst.

Artikel 5. Betalingsmodaliteiten

Voorschot – Bij ontvangst van een ondertekende overeenkomst is een voorschot van 40% van het totale factuurbedrag opeisbaar. Dit voorschot kan onder geen enkel beding worden teruggevorderd.

Oplevering – In de overeenkomst kunnen specifieke deeltijdse opleveringsmomenten worden voorzien. De klant moet uitdrukkelijk toestemming geven om de website (geheel of gedeeltelijk) on line te plaatsen.

Prijsherzieningsclausule – Een herziening van de prijs aan de hand van door beide partijen als aannemelijk aanvaarde indicatoren is te allen tijde mogelijk. In functie van de aard van het project kan in de overeenkomst een specifieke clausule opgenomen worden.

Termijn van betaling – Tenzij anders is overeengekomen of vermeld op de factuur, zijn de facturen betaalbaar ten laatste 14 dagen na ontvangst van de factuur. Betwistingen dienen binnen de vijf werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan Touch of Gold (Studio B1 bv) kenbaar gemaakt te worden.

Voor iedere vertraging in de betaling is de klant vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten.  Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro als schadebeding, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, de verwijlinteresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten.  Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de verplichting de bedongen verwijlintresten te betalen.

Eigendomsvoorbehoud – Totdat de koper volledig en definitief heeft betaald, behoudt Touch of Gold (Studio B1 bv) het volledige eigendomsrecht op de producten en diensten. Alle risico’s zijn evenwel ten laste van de klant. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. De klant verbindt er zich toe om deze verkoopsvoorwaarden te tonen aan ieder openbaar ambtenaar die op de nog niet volledig betaalde producten en diensten ten voordele van derden beslag zou komen leggen.

Uitdrukkelijk ontbindend beding – Bij niet-betaling van de factuur binnen de voorziene termijn, verklaart de klant expliciet dat Touch of Gold (Studio B1 bv) niet langer gehouden is de vooropgestelde diensten te garanderen, noch kan zij aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die zou kunnen ontstaan op dat moment.

Indien na rappelering de klant in gebreke blijft de geleverde diensten en producten te betalen of op een of andere manier zijn verplichtingen niet is nagekomen, kan Touch of Gold (Studio B1 bv), van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een deel van het contract of het volledige contract ontbinden, door melding aan de klant via een eenvoudige aangetekend schrijven.

Artikel 6. KMO-Portefeuille

De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel waardoor je – als ondernemer – financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren.

Touch of Gold (Studio B1 bv) is sinds 28 mei 2018 erkend dienstverlener voor KMO-Portefeuille voor de tak Advies onder registratienummer DV.A227537 en sinds 6 juni 2018 voor de tak Opleiding onder registratienummer DV.O227536.

KMO’s die gevestigd in Vlaanderen, kunnen genieten van de subsidiëring van de Vlaamse Overheid. In geval de klant betaalt via KMO-portefeuille, dient de klant onmiddellijk na ontvangst van de factuur, de aanvraag van de KMO-portefeuille te doen. De klant verplicht zich ertoe de kortst mogelijke doorlooptermijn van de aanvraag tot betaling te respecteren.

De klant is verantwoordelijk voor het correcte gebruik van de KMO-portefeuille en het bekomen van deze subsidiëring. Bij onregelmatigheden, onjuist of onwettig gebruik van deze subsidies is de klant verantwoordelijk voor de gevolgen en zal zij gehouden zijn de prestaties van de dienstverlener integraal te betalen. Indien er – bij foutief of onregelmatig gebruik van de KMO-portefeuille en zijn subsidies – negatieve gevolgen zijn voor Touch of Gold (Studio B1 bv), kan de klant hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Eventuele gevolgen en de daaraan verbonden kosten, zullen ten laste van de klant worden gelegd.

Het BTW-bedrag dient onmiddellijk te worden overgeschreven op het rekeningnummer dat vermeld staat op het factuur.

Meer informatie over KMO-Portefeuille vind je hier: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille

Artikel 7. Overige bepalingen

7.1. Aansprakelijkheid

Touch of Gold (Studio B1 bv) is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade waarvan het in deze voorwaarden haar aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft bepaald. De aansprakelijkheid van Touch of Gold (Studio B1 bv) blijft in elk geval beperkt tot de hoogte van het bedrag van het project zoals opgenomen in de overeenkomst. De klant vrijwaart Touch of Gold (Studio B1 bv) voor elke vordering van derden, ook na de beëindiging van de overeenkomst. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Touch of Gold (Studio B1 bv) geen aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

Touch of Gold (Studio B1 bv) kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de door Touch of Gold (Studio B1 bv) ontwikkelde websites. Dit geldt zowel voor informatie die door Touch of Gold (Studio B1 bv) zelf op de site werd geplaatst, alsook voor informatie afkomstig van de gebruikers (bv. via CMS).

Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie. Touch of Gold (Studio B1 bv) is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie.

Touch of Gold (Studio B1 bv) biedt de websites uitdrukkelijk aan “as is” (zoals ze on line te raadplegen zijn). Voor de technische realisatie ervan wordt een beroep gedaan op de meest aangewezen technieken in functie van het project. Touch of Gold (Studio B1 bv) kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel disfunctioneren van het systeem.

Touch of Gold (Studio B1 bv) is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. Touch of Gold (Studio B1 bv) oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat Touch of Gold (Studio B1 bv) de elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen Touch of Gold (Studio B1 bv) en de eigenaars van deze sites.

7.2. Bewijs – Zowel Touch of Gold (Studio B1 bv) als de klant aanvaarden elektronische communicatie (bv. e-mail) als bewijsmiddel.

7.3. Klachten – Klachten over de geleverde diensten en producten dienen binnen de vijf werkdagen per aangetekend schrijven overgemaakt te worden aan Touch of Gold (Studio B1 bv) Na deze termijn komt het bezwaar niet meer in aanmerking. Een klacht kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden.

7.4. Licenties en externe kosten – Alle kosten en verplichtingen verbonden aan softwarelicenties die specifiek aan het project toegewezen kunnen worden of aan registraties bij officiële overheidsinstanties vallen ten laste van de klant. De informatie die Touch of Gold (Studio B1 bv) hierover verstrekt is louter indicatief.

7.5. Afwervingsclausule – De aangestelden van Touch of Gold (Studio B1 bv) zijn uitsluitend in haar dienst.  Bijgevolg verbindt de klant zich ertoe geen beroep te doen op de persoonlijke diensten in eigen naam en voor eigen rekening van aangestelden van Touch of Gold (Studio B1 bv).

Bovendien verbindt de klant zich ertoe geen aangestelden van Touch of Gold (Studio B1 bv) af te werven of in dienst te nemen binnen de twaalf maanden na uitdiensttreding bij Touch of Gold (Studio B1 bv), noch hen ertoe aan te zetten om hun overeenkomst met Touch of Gold (Studio B1 bv) te verbreken met het oog op indiensttreding bij de klant, en dit onder verbeurte van een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan het bedrag van het laatste bruto jaarloon van de afgeworven aangestelde.

7.6. Toepasselijkheid – Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden niet toepasselijk zouden zijn, blijven de overige onverminderd van toepassing. De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten tussen Touch of Gold (Studio B1 bv) en de klant voortvloeien kunnen noch gedeeltelijk, noch geheel worden overgedragen zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Touch of Gold (Studio B1 bv)

7.7. Bewijs en toepasselijk recht – Het Belgische recht is van toepassing. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van Brussel  bevoegd.bv

Pin It on Pinterest